این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
.: اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه