درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
کمیته علمی
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر هومن حاجی کندی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر اقبال شاکری
دکتر سهیلا صادق زاده
Prof. Syed M. Ahmed
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر حسن نگهدار
دکتر توحید پور رستم
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر روح اله طاهرخانی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر صادق پرتانی
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
دکترمحمد حسین امین فر
Dr. Yiannis Xenidis
Prof. Miklós Hajdu
دکتر اشکان یوسف زاده
دکتر محمد صادق روحانی منش
Dr. Ioannis Brilakis
Prof. Miroslaw Skibniewski
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمود هریسچیان
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
Dr. Salman Azhar
Prof. Winston Shakantu
دکتر مسعود مفید
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر مجتبی مغربی
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر مهران غلامی
دکتر عباس اکبرپور
دکتر مجتبی حسینعلی پور
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر علی خیرالدین
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتر علیرضا لرک
دکتر فرخ فروتن
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر غلامرضا شوبیری
دکتربهنود برمایه ور
دکتر شهریار طاوسی
دکتر امیدرضایی فر
دکتر هرمز فامیلی
دکتر مهراب داراب پور
دکترعلی مزروعی
دکتر سعید جمالی
دکتر مجید قلهکی
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر مهدی میرزایی
دکتر امیرعلی زاد
دکتر جعفر عسگری مارناني
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس معصومه سلمانی
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس بهاره دهکردنژادیان
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
مهندس محمد رجبی
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده