درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته سیاست گذاری
دکتر علی مزروعی
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر احسان اثنی عشری
مهندس امیر هوشنگ فخیمی
دکتر علی گلصورت پهلوانی
مهندس سید محمود ظفری
دکتر مهدی روانشادنیا
مهندس حمیدرضا رشیدی
دکتر هرمز فامیلی
مهندس رضا کریم پور
دکتر مصطفی قاضی مرادی
کمیته علمی
Prof. Milan Radosavljevic
دکتر مجتبی جعفری صمیمی
دکتر حسن نگهدار
Dr. Borja García de Soto Lastra
دکتر علی گلصورت پهلوانی
دکتر اقبال شاکری
دکتر صادق پرتانی
دکتر مجتبی مغربی
Dr. Yiannis Xenidis
Prof. Miklós Hajdu
دکتر توحید پور رستم
دکتر اشکان یوسف زاده
Dr. Ioannis Brilakis
دکتر علیرضا نگهدار
دکتر محمد حسن رامشت
دکتر افشین فیروزی بویاغچی
دکتر محمود هریسچیان
دکتر مجتبی حسینعلی پور
Dr. Salman Azhar
Prof. Winston Shakantu
دکتر محمد صادق روحانی منش
دکتر مسعود مفید
Dr. Tahir M. Hanif
دکتر سید سجاد مهدی زاده
دکتر عمادالدین محمدی گل افشانی
دکتر سهیلا صادق زاده
دکتر محمد صادق صادقیان
Prof. Brink Botha
دکتر علی اصغر مجروحی
دکتر مهران غلامی
دکتر روح اله طاهرخانی
Dr. Christian Nordahl Rolfsen
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دکتر حمید رضا عباسیان جهرمی
دکترمحمد حسین امین فر
دکتر محمود رحیمی
Prof. John Smallwood
دکتر عباس اکبرپور
دکتر هومن حاجی کندی
Prof. Miroslaw Skibniewski
Prof. Syed M. Ahmed
دکتر علی خیرالدین
دکتر علیرضا لرک
دکتر محمد تقی تقی پور
دکتر جواد مجروحی سردرود
دکتر پرویز قدوسی
دكتر عبدالحسين حداد
دکتربهنود برمایه ور
دکتر فرخ فروتن
دکتر هرمز فامیلی
دکتر غلامرضا شوبیری
دکترعلی مزروعی
دکتر شهریار طاوسی
دکتر امیدرضایی فر
دکتر منوچهر بهرویان
دکتر مهراب داراب پور
دکتر امیرعلی زاد
دکتر سعید جمالی
دکتر مجید قلهکی
دکتراحسان اثنی عشری
دکتر مهدی میرزایی
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر جعفر عسگری مارناني
دبیر کنفرانس
دکتر احسان اثنی عشری
دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد مجروحی سردرود
دبیر علمی بین‌الملل
دکتر مصطفی قاضی مرادی
دبیر هیأت ریسه کنفرانس
مهندس حمیدرضا رشیدی
دبیر ارتباط با صنعت
مهندس سید محمود ظفری
دبیرکمیته سیاست گذاری
دکتر حسن نگهدار
کمیته اجرایی
مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
مهندس دلارام زندی
مهندس امیر بهنیا
مهندس امین حسینی
مهندس امیر رضا معینیان
کمیته چاپ و نشر
مهندس سید رضا غفوری ارمکی
مهندس سپیده معتمد پویا
مهندس محمد چهرزاد
مدیر روابط عمومی
مهندس اعظم کریمی محمدآبادی
کمیته تبلیغات
مهندس مهناز حمزه لویی
مهندس ستاره عظيمي اشرفي
مهندس علی رضا فروغی راد
مهندس معصومه سلمانی
مهندس رویا امیری
کمیته رایانه
مهندس بهاره دهکردنژادیان
مهندس محمد رجبی
مهندس ملیکا رحمتی
مهندس مهرداد امیری
کمیته هیأت برگزاری
مهندس رضا زندی دولابی
مهندس مستوره شادکام
مهندس مهدی حسین زاده بحرینی
مهندس کریم علیقلی زاده